Telefon: 0733-164838
Epost: ken@victorconsulting.se

AKTUELL STATUS

Utför energideklaration enligt Boverkets regler för villor, småhus och bostadsrätter.
Även för kommersiella lokaler (komplexa byggnader enl Boverket).

Certifierad som energiexpert sedan år 2009 förnyat år 2016, med kvalificerad nivå, avseende fastigheter, inklusive komplexa byggnader enligt Boverkets regelverk.

Har mångårig erfarenhet av processutveckling från stålindustrin samt energiledning och genomförande av större projekt avseende energieffektivisering (industri och fastigheter).

Tidigare ansvarat/genomförde bl.a. följande projekt:

 • Nordic Brass AB, Gusum. Förstudie avseende ökad precision och effektivitet för värmningslinje i metallverk.
 • Kockums Varv i Karlskrona genomfört ”feasibility study” över potentiell effektivisering av energianvändningen och pekade på en möjlig minskad energianvändning om 40%. Anläggningen omfattade 87 000 m2.
 • Barilla Sverige AB, Filipstad (Wasa-bröd) omarbetat energiledningssystem enligt den ny standarden ISO 50001, nya rutiner, energipolicy och handlingsplan inför om certifiering.
 • Genomfört energieffektiviseringsprojekt (delprojekt) för Stockholm Stad Fastighetskontor. Omfattade 40+ fastigheter, däribland Stadshuset, Stockholms Stad.

DESSFÖRINNAN…

År 2009-2011 – driver egen konsultverksamhet, energieffektivisering och processteknik, exempelvis:

 • Projekt för Nordic Brass AB avseende effektivisering av pressverkslinje.
 • Energikartläggning, Väderstad-Verken AB (i Mjölby) omfattande 37 000 m2 byggnadsyta/lokaler/produktionsanläggningar. (Uppdraget utgjorde referensprojekt för länsstyrelsen Östergötlands län).

Vid Vattenfall AB ansvarat för projekt avseende energieffektivisering, Energy Audit/energianalys och incitamentsprojekt för stålindustriföretag och verkstadsindustri exempelvis Outokumpu, SSAB, Höganäs AB, LKAB och Nordic Brass AB, SSAB.

För Näringsdepartementet genomfördes under 1999 en utredning avseende incitament för företag inom stålindustrin att genomföra energieffektivisering.

 • Genomfört flertal projekt i syfte att analysera energiflöden och åtgärdsinventeringar avseende energieffektivisering för tung processindustri/ verkstadsindustri: Höganäs AB, Ovako Steel AB (Hofors/Hällefors), Outokumpu Oy (3 större anl.) ), Sör-Al (Norge), Hydro Aluminium (Norge) och Kubal Aluminium, LKAB, Pilkington (Finland), Bharat Forge Kilsta AB.)
 • Energieffektivisering, analys: Outokumpu Oy (Sverige), Höganäs AB, LKAB, SSAB).

Vid SSAB Oxelösund AB (1989-1997) utvecklat produktionsmetoder och analysmetoder som inneburit betydande kapacitetsökningar och ökad kvalité’ samt betydande intäktsökningar.

Därtill (under denna period) – Chefserfarenhet för processutvecklingsgrupp, 12 personer, SSAB AB.

Har betydande kompetens genomföra avancerad analys via databasteknik för ”trouble-hooting” /utveckling. (Fick omdöme: “Du borde ha livvaktsskydd…”)

FÖDELSEÅR

1955

GRUNDUTBILDNING

1981 – Bergsingenjör – Materialteknik (Bergs) – KTH (materialteknik), Stockholm

1975 – Stabsofficer/högre Stab – Stabs- och Sambandsskolan, Uppsala

 • Krigsplacerad vid högre stab åren 1976-1997 i Sthlm, högsta säkerhetsklass.

1974 – Kemiingenjör – Teknisk linje (4-årig) – Thorildsplans Gymnasium, Stockholm

VIDAREUTBILDNING

2008 – Affärsmannaskap, komplex försäljning, Vendator AB

2004 – Investeringsanalys, komplexa projekt, Vattenfall AB

2002 – Miljöbalken, översikt lagstiftning, Vattenfall AB

2001 – Industriell ekonomi och logistik, 5 univp, KTH

2000 – Företagsfinansering och bokslutsanalys, Företags Ekonomiska Institutet

1998 – Projektstyrning enligt PROPS-modell, Semcon

1995 – Multivariat analys och modellering, Umetrics AB

1993 – Projektledarutbildning SSAB

1984 – FEM och strukturmekanik 10 univp, KTH

SPRÅK

Engelska – Flytande

Norska – God Nivå+

Svenska – Modersmål

Tyska – Grundläggande++

Franska – Grundläggande+

PROJEKTERFARENHET

Real Estate/Fastigheter

2011-04 – 2011-07 Energieffektivisering Stockholm Stads Fastighetskontor

Specifikation åtgärder för energieffektivisering inför upphandling av entreprenader.

Industri/fastigheter

2011-12 – 2012-04 Energikartläggning inför miljötillståndsansökan

Kockums Varv i Karlskrona – ”audit/feasibility study” över potentiell effektivisering av energianvändningen. En minskad energianvändning om 40% identifierades. Anläggningen omfattade 87 000 m2.

2011-08 – 2012-12 Nordic Brass AB, Nordic Brass AB, Gusum

Utredning avseende ökad precision och effektivitet för värmningslinje i metall extrusionsverk. Energieffektivisering och produktionsoptimering.

 2011-08 – 2012-01 Barilla Sverige AB, Filipstad (Wasa-bröd)

”Upgrade” av energiledningssystem enligt nya standard ISO 50001. Omfattar nya rutiner, energipolicy och handlingsplan inför certifiering. Förslag projekt för att effektivisera processvärme/eliminera oljebehov. Anläggningen är världens största hårdbröd producerade.

2011-08 – 2011-12 Utredning energianvändning Industri, EM, Stockholm

Utredning beträffande alternativ, EnEff inom tung industri (stålverk)

2011-05 – 2012-08 Energieffektivisering, åtgärdsinventering industriföretag Länsstyrelse Dalarna

Avser genomförande att åtgärdsinventeringar i små och medelstora företag i Dalarna för att uppnå ökad energieffektivitet

2010-05 – 2011-04 Säljstöd dynamiska kompensation i elnät, Comsys AB, Lund

Säljstöd för lösningar för dynamisk kompensation (via aktiva dynamiska filter) i elnät, för att eliminera störningar i känslig utrustning som CNC- och svetslinjer.

2010-02 – 2010-05 Energiutredning, åtgärdsförslag – Väderstad-Verken AB,

Energikartläggning avseende verksamheten vid Väderstad-Verken AB. Åtgärdsförslagen totalt sett innebär en potential för energibesparingar motsvarande drygt 1 miljon kr i årlig energibesparing.

2007-03 – 2007-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Bharat Forge Kilsta, AB

Utredning och analys av process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning.

2007-03 – 2007-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Nordic Brass AB

Utredning och analys av företagets process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Resultat utgör det initiala underlaget för företagets handlingsplan för effektivare energianvändning (ingick i EM PFE-program)

2006-07 – 2007-02 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) , Outokumpu Stainless AB

Energy Audit – Utredning och analys av företaget process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-program)

2005-07 – 2006-04 ”Process and Energy Efficiency Package” för Höganäs AB

Initialt projekt vid Höganäs AB anläggningar i Höganäs samt Halmstad för att identifiera effektiviseringsåtgärder. Syftet var att identifiera åtgärder som sänker kostnaden för energi eller andra processrelaterade parametrar, för ökad produktion och sänkt energianvändning. Besparingspotential – Totalt årlig besparingspotential på 9.7 GWh el, 75 GWh värme/naturgas.

Direkta kostnadsbesparingar elanvändning mer än 3 MSEK/år totalt sett. Totalt värde av alla föreslagna åtgärder c:a 80 MSEK Investering, och payback kring ett år.

2005-06 – 2005-12 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Höganäs AB

Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företagets handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (Energimyndighetens PFE-program).

2005-06 – 2005-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) -Outokumpu AB

Utredning/analys av företagets process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-program)

2005-03- 2005-09 Process and Energy Efficiency Package för

 • Hydro ASA Aluminium, Norge – projekt för att identifiera åtgärdsförslag i syfte att reducera företagets energianvändning samt möjligheter till elproduktion.
 • SörAL ASA, Husnes, Norge – projekt för att identifiera åtgärdsförslag för att reducera energianvändningen och möjligheter till energiåtervinning.

2005-02 – 2005-06 Energikartläggning (PFE), LKAB Svappavaara

För LKAB Svappavaara genomfördes projekt i syfte kartlägga energianvändningen och analysera åtgärder för reducerad energianvändning. Resultatet utgör underlag för företagets energiplan.

2004-11 – 2005-03 ”Process and Energy Efficiency Package”,  Pilkington, Lahti, Finland,

Projekt för att identifiera åtgärdsförslag för effektivare energianvändning i produktion av glas för bilindustri mm. Hela anläggningen inklusive produktionsavsnitt och hjälpsystem omfattades.

2004-09 – 2005-01 Utredning och analys av energianvändning Outokumpu Stainless AB, Eskilstuna

Projekt syftande till utredning/analys av företaget process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-pgm)

2004-05 – 2004-06 Process och energieffektiviseringsstudie – KUBAL Sundsvall,

Studie hela anläggningen avseende möjligheter till effektivisering av produktionen och energianvändning. Åtgärdsförslag omfattade primära aluminiumtillverkningen från bauxit till ökade metallutbyte i företagets gjutningslinjer.

2003-10 – 2004-04 Process och energieffektiviseringsstudie, Outokumpu Stainless AB

Vattenfall AB Mega, utveckling affärskoncept “Process & Energy Efficency Package” – syftar till att erbjuda industrikunder att få tillgång till ”bästa” expertis för att bedöma förslag för att öka produktivitet samt energieffektivitet i företagets tillverkningsprocesser. Initiala studier avsåg identifiera åtgärdsförslag vilka föreslogs till genomförande på incitamentsbasis/”vinstdelning”.

1998-12 – 1999-04 Utredning för Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Åtgärdsförslag avseende effektivare energianvändning, särskilt med avseende på reducerad fossilenergi. Referens: Avesta Sheffield AB, Degerfors (dåvarande). Utredningen ingick som ett delprojekt i Näringsdepartementets arbete med framtagning av styrmedel för effektivare energianvändning inom processindustrin.

1998-11 – 1999-03 Induktiv värmning (ny teknik) av stålämnen för rostfria rör, Ovako Steel, Hällefors

Projekt avsåg förslag tillämpning ny teknik att komplettera konventionell värmningsugn med en högeffektiv induktionsenhet om 2 x 1 000kW före bearbetning/valsverk med extremt hög verkningsgrad, över 80 % av tillförd elenergi.

 ANSTÄLLNINGSHISTORIK

Victor Consulting AB

2013 – Egen rörelse, teknisk konsulting, processteknik, certifierad (kvalificerad) Energiexpert.

WSP AB, Stockholm

2011-2012 – Senior konsult, inom energi- och processteknik, Energiexpert, certifierad

2009-2011 – Energiexpert, certifierad

Egen konsultverksamhet, Victor Consulting inom energi- och processteknik

2006-2009 – Energikonsult, Vattenfall Power Consultant AB

Specialist processteknik och energieffektivisering metallverk/stålverk

1997-2006 – Projektledare och tekniskt säljstöd, nordisk industri, Vattenfall AB (olika enheter)

Ansvar för projekt för Vattenfalls kunder inom nordisk processindustri

1996-1997 – Chef Processutveckling, SSAB Oxelösund

Chef för processutvecklingsgrupp inom valsverk och ´värmebehandling

1989-1996 – Processutvecklingsingenjör, SSAB Oxelösund

Utveckling av nya produkt/kvalité’ / effektivisering av processflöden.

1987-1989 – Utvecklingsingenjör rostfri trådvalsning, Fagersta Stainless AB

Utveckling av produkter och förbättring av produkt kvalité

1981-1987 – Forskare/doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Forskningsarbete inom materialteknik. Undervisning grundutbildning

MEDLEMSKAP I PROFESSIONELLA ORGANISATIONER

1983 – Jernkontoret teknikutskott ugns- och energiteknik

PRISER OCH PUBLIKATIONER

1972 – Berzeliusstipendiat (Norra real)

CERTIFIERINGAR OCH AUKTORISATIONER

2009 – Certifierad Energiexpert, kvalificerad (INCERT nr C98)

2008 – Certifikat för planering av ”Heta Arbeten” i industri/byggnader.

ÖVRIGT

A, B Körkort

För ytterligare information: