CV

Kent Östergård

Grundutbildning

1981 – Bergsingenjör – Materialteknik (Bergs) – KTH (materialteknik), Stockholm

1975 – Stabsofficer/högre Stab – Stabs- och Sambandsskolan, Uppsala

  • Krigsplacerad vid högre stab åren 1976-1997 i Sthlm, högsta säkerhetsklass.

1974 – Kemiingenjör – Teknisk linje (4-årig) – Thorildsplans Gymnasium, Stockholm

Vidareutbildning

2008 – Affärsmannaskap, komplex försäljning, Vendator AB

2004 – Investeringsanalys, komplexa projekt, Vattenfall AB

2002 – Miljöbalken, översikt lagstiftning, Vattenfall AB

2001 – Industriell ekonomi och logistik, 5 univp, KTH

2000 – Företagsfinansering och bokslutsanalys, Företags Ekonomiska Institutet

1998 – Projektstyrning enligt PROPS-modell, Semcon

1995 – Multivariat analys och modellering, Umetrics AB

1993 – Projektledarutbildning SSAB

1984 – FEM och strukturmekanik 10 univp, KTH

Språk

Engelska – Flytande

Norska – God Nivå+

Svenska – Modersmål

Tyska – Grundläggande++

Franska – Grundläggande+

Projekterfarenhet

Real Estate/Fastigheter

2011-04 – 2011-07 Energieffektivisering Stockholm Stads Fastighetskontor

Specifikation åtgärder för energieffektivisering inför upphandling av entreprenader.

Industri/fastigheter

2011-12 – 2012-04 Energikartläggning inför miljötillståndsansökan

Kockums Varv i Karlskrona – ”audit/feasibility study” över potentiell effektivisering av energianvändningen. En minskad energianvändning om 40% identifierades. Anläggningen omfattade 87 000 m2.

2011-08 – 2012-12 Nordic Brass AB, Nordic Brass AB, Gusum

Utredning avseende ökad precision och effektivitet för värmningslinje i metall extrusionsverk. Energieffektivisering och produktionsoptimering.

 2011-08 – 2012-01 Barilla Sverige AB, Filipstad (Wasa-bröd)

”Upgrade” av energiledningssystem enligt nya standard ISO 50001. Omfattar nya rutiner, energipolicy och handlingsplan inför certifiering. Förslag projekt för att effektivisera processvärme/eliminera oljebehov. Anläggningen är världens största hårdbröd producerade.

2011-08 – 2011-12 Utredning energianvändning Industri, EM, Stockholm

Utredning beträffande alternativ, EnEff inom tung industri (stålverk)

2011-05 – 2012-08 Energieffektivisering, åtgärdsinventering industriföretag Länsstyrelse Dalarna

Avser genomförande att åtgärdsinventeringar i små och medelstora företag i Dalarna för att uppnå ökad energieffektivitet

2010-05 – 2011-04 Säljstöd dynamiska kompensation i elnät, Comsys AB, Lund

Säljstöd för lösningar för dynamisk kompensation (via aktiva dynamiska filter) i elnät, för att eliminera störningar i känslig utrustning som CNC- och svetslinjer.

2010-02 – 2010-05 Energiutredning, åtgärdsförslag – Väderstad-Verken AB

Energikartläggning avseende verksamheten vid Väderstad-Verken AB. Åtgärdsförslagen totalt sett innebär en potential för energibesparingar motsvarande drygt 1 miljon kr i årlig energibesparing.

2007-03 – 2007-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Bharat Forge Kilsta, AB

Utredning och analys av process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning.

2007-03 – 2007-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Nordic Brass AB

Utredning och analys av företagets process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Resultat utgör det initiala underlaget för företagets handlingsplan för effektivare energianvändning (ingick i EM PFE-program)

2006-07 – 2007-02 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) , Outokumpu Stainless AB

Energy Audit – Utredning och analys av företaget process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-program)

2005-07 – 2006-04 ”Process and Energy Efficiency Package” för Höganäs AB

Initialt projekt vid Höganäs AB anläggningar i Höganäs samt Halmstad för att identifiera effektiviseringsåtgärder. Syftet var att identifiera åtgärder som sänker kostnaden för energi eller andra processrelaterade parametrar, för ökad produktion och sänkt energianvändning. Besparingspotential – Totalt årlig besparingspotential på 9.7 GWh el, 75 GWh värme/naturgas.

Direkta kostnadsbesparingar elanvändning mer än 3 MSEK/år totalt sett. Totalt värde av alla föreslagna åtgärder c:a 80 MSEK Investering, och payback kring ett år.

2005-06 – 2005-12 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) – Höganäs AB

Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företagets handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (Energimyndighetens PFE-program).

2005-06 – 2005-10 Process och energieffektiviseringsstudie (PFE) -Outokumpu AB

Utredning/analys av företagets process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-program)

2005-03- 2005-09 Process and Energy Efficiency Package för

  • Hydro ASA Aluminium, Norge – projekt för att identifiera åtgärdsförslag i syfte att reducera företagets energianvändning samt möjligheter till elproduktion.
  • SörAL ASA, Husnes, Norge – projekt för att identifiera åtgärdsförslag för att reducera energianvändningen och möjligheter till energiåtervinning.

2005-02 – 2005-06 Energikartläggning (PFE), LKAB Svappavaara

För LKAB Svappavaara genomfördes projekt i syfte kartlägga energianvändningen och analysera åtgärder för reducerad energianvändning. Resultatet utgör underlag för företagets energiplan.

2004-11 – 2005-03 ”Process and Energy Efficiency Package”,  Pilkington, Lahti, Finland

Projekt för att identifiera åtgärdsförslag för effektivare energianvändning i produktion av glas för bilindustri mm. Hela anläggningen inklusive produktionsavsnitt och hjälpsystem omfattades.

2004-09 – 2005-01 Utredning och analys av energianvändning Outokumpu Stainless AB, Eskilstuna

Projekt syftande till utredning/analys av företaget process- och energiflöden i syfte att reducera energianvändningen. Projektets resultat utgör det initiala underlaget för företaget handlingsplan för effektivare energianvändning och ingick i regeringens program för energieffektivisering (EM PFE-pgm)

2004-05 – 2004-06 Process och energieffektiviseringsstudie – KUBAL Sundsvall

Studie hela anläggningen avseende möjligheter till effektivisering av produktionen och energianvändning. Åtgärdsförslag omfattade primära aluminiumtillverkningen från bauxit till ökade metallutbyte i företagets gjutningslinjer.

2003-10 – 2004-04 Process och energieffektiviseringsstudie, Outokumpu Stainless AB

Vattenfall AB Mega, utveckling affärskoncept “Process & Energy Efficency Package” – syftar till att erbjuda industrikunder att få tillgång till ”bästa” expertis för att bedöma förslag för att öka produktivitet samt energieffektivitet i företagets tillverkningsprocesser. Initiala studier avsåg identifiera åtgärdsförslag vilka föreslogs till genomförande på incitamentsbasis/”vinstdelning”.

1998-12 – 1999-04 Utredning för Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Näringsdepartementet

Åtgärdsförslag avseende effektivare energianvändning, särskilt med avseende på reducerad fossilenergi. Referens: Avesta Sheffield AB, Degerfors (dåvarande). Utredningen ingick som ett delprojekt i Näringsdepartementets arbete med framtagning av styrmedel för effektivare energianvändning inom processindustrin.

1998-11 – 1999-03 Induktiv värmning (ny teknik) av stålämnen för rostfria rör, Ovako Steel, Hällefors

Projekt avsåg förslag tillämpning ny teknik att komplettera konventionell värmningsugn med en högeffektiv induktionsenhet om 2 x 1 000kW före bearbetning/valsverk med extremt hög verkningsgrad, över 80 % av tillförd elenergi.

 Anställningshistorik

Victor Consulting AB

2013 – Egen rörelse, teknisk konsulting, processteknik, certifierad (kvalificerad) Energiexpert.

WSP AB, Stockholm

2011-2012 – Senior konsult, inom energi- och processteknik, Energiexpert, certifierad

2009-2011 – Energiexpert, certifierad

Egen konsultverksamhet, Victor Consulting inom energi- och processteknik

2006-2009 – Energikonsult, Vattenfall Power Consultant AB

Specialist processteknik och energieffektivisering metallverk/stålverk

1997-2006 – Projektledare och tekniskt säljstöd, nordisk industri, Vattenfall AB (olika enheter)

Ansvar för projekt för Vattenfalls kunder inom nordisk processindustri

1996-1997 – Chef Processutveckling, SSAB Oxelösund

Chef för processutvecklingsgrupp inom valsverk och ´värmebehandling

1989-1996 – Processutvecklingsingenjör, SSAB Oxelösund

Utveckling av nya produkt/kvalité’ / effektivisering av processflöden.

1987-1989 – Utvecklingsingenjör rostfri trådvalsning, Fagersta Stainless AB

Utveckling av produkter och förbättring av produkt kvalité

1981-1987 – Forskare/doktorand, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm

Forskningsarbete inom materialteknik. Undervisning grundutbildning

Medlemskap i professionella organisationer

1983 – Jernkontoret teknikutskott ugns- och energiteknik

Priser och publikationer

1972 – Berzeliusstipendiat (Norra real)

Certifieringar och auktorisationer

2009 – Certifierad Energiexpert, kvalificerad (INCERT nr C98)

2008 – Certifikat för planering av ”Heta Arbeten” i industri/byggnader.

Övrigt

A, B Körkort